Mã Hóa

Làm cho liên kết của bạn không thể đọc được và chống spam Facebook

Mật Khẩu

Đặt mật khẩu để bảo vệ các liên kết của bạn khỏi sự truy cập trái phép

Cài Đặt

Dễ dàng cài đặt mà không cần biết bất kỳ ngôn ngữ lập trình